1953〜1973・・・ Shiro MIURA
1978〜1989・・・ Hisao IZAWA
1989〜2007・・・ Misao ONUMA
2008〜   ・・・ Kazuhiko OHASHI